Deadly Pressure Points

To learn Pressure Points CLICK HEREPRESSURE POINT NEW FLYER

Advertisements

IS PEPPER SPRAY LEGAL

CLICK HERE FOR PROTECTION

 

IS PEPPER SPRAY LEGAL

A number of cities and states have restrictions on the size strength of pepper spray . If you have a question you should check with you local city or state attorneys office. Defense sprays can only be purchased by those 18 years of age or older but laws change  from time to time so remember to check with your local city or state attorneys office.In most states, pepper spray laws permit you to carry and own pepper spray but a number of cities and states have restrictions. Yet in many other countries they are illegal or have heavy restrictions.Some states and many countries have placed restrictions on the shipment of self defense sprays.Sometimes, you may need to protect more than yourself ,family friends, your home ,and everyone else living there. In such a case much stronger products then pepper spray or mace are needed, and we have a large selection of  self defense keychains with more power than any spray.For home defense pepper sprays and stun guns are never good enough to   meet all your safety needs. The Sharp Shooter keychains are a great self defense weapon and will stop a attacker in his tracks.  If you are looking for legal self defense keychains, than look no further. When you want to keep you and loved ones safe if you don’t  want to live in fear if you want to protect your home and  loved ones then the Sharp Shooter  keychains are perfect for you.http://bushidoproductions.com

Thailand needs the Sharp Shooter

ระยะทางของอาวุธ และการป้องกันตนเองอย่างกระชั้นชิด

                                           สายพวงกุญแจป้องกันตัว มีด้วยกัน  4 แบบ

แบบที่ 1   sharp shooter key chain

แบบที่   2   super sharp  shooter

แบบที่   3   sharp shooter viper

แบบที่   4    sharp shooter  extreme  defender

         ความใกล้และระยะทางของอาวุธป้องกันตัว  ควรจะอยู่ในระยะใกล้  หรือไม่ไกลจนเกินไป   เพื่อความปลอดภัยของคุณ 

และความปลอดภัยของคุณ  ขึ้นอยู่กับความใกล้พอท่ีจะตีถึงตัวพวกเขาเหล่านั้นที่ไม่หวังดี แต่นั่นไม่ได้หมายถึงว่า  เป็นสิ่งที่ดีที่ดีที่สุดของการ

ป้องกันตัวสำหรับทุกสถานการณ์   ถ้ามีใครบางคนไม่หวังดีเข้ามาทำร้ายคุณและตีคุณด้วยอาวุธ  และพวกเขาสามารถทำร้ายคุณโดยไม่รับความใกล้พอ

ถึงแม้คุณจะมีอาวุธ เช่น มีดปากกา หรือ kobotan  พวงกุญแจสั้นๆ ของคุณ  ถ้าผุ้ชายมีมีดและคุณมีอุปกรณ์ในระยะช่วงสั้นๆ ที่คุณจะต้องมีทักษะจริงๆ

บางช่วงที่ดีและใกล้กับการต่อสู้ เพื่อที่จะปกป้องตัวเอง และปัญหาเหล่านี้ จะทำให้คุณปกป้องตัวเองในช่วงสั้นๆเพื่อป้องกันตนเองจากอาวุธเท่านั้นเอง

      สิ่งที่คุณต้องการคือ อุปกรณ์ป้องกันตนเองที่ไม่ผิดกฏหมายและถูกต้องเพื่อตัวคุณเองและหน้าที่การงาน  และในบางช่วง ผมไม่สารถเน้นความสำคัญ

ไปมากกว่านี้ แค่เพียงจะบอกว่าพวงกุญแจป้องกันตัวสามรถป้องกันตัวผมเองได้ และพวงกุญแจได้มีให้คุณเลือกมีหลายแบบ แบบใช้ในระยะสั้นก็ได้และระยะยาวก็ได้

แต่ก็ไม่ไกลจนเกินไป  นี่คือเหตุผลหลักของ  Master  Moran ที่คิดค้นศิลปะการต่อสู้และมีการจดสิทธิบัตรเรียบร้อยแล้ว และเขาได้มีสิทธิบัตรของการเป็นนักกีฬาสอนการป้อง

กันตัวอันยอดเยี่ยม  และ Sharp shooter เป็นอุปกรณ์ป้องกันตัวที่ใช้งานได้ดีสำหรับการถูกจู่โจมในระยะใกล้ แต่ด้วยความเร็วของข้อมือของคุณ มักลายเป็นอุปรณ์ที่ใช้เหวี่ยงรอบทิศ

หรือข้างหน้าในระยะยาวและด้วยความโกรธของคุณมันสามารถปกป้องคุณจากมีดของผู้ที่จะทำร้ายคุณได้ดี กว่าอาวุธหนักๆ  อุปกรณ์นี้ถึงแม้จะเล็กแต่เจ๋งสุดสุด อุปกรณ์นี้สามารถพร้อมที่จะทำสงครามความโกรธของสถานการณ์ที่ถูกโจมตีได้ดี  

     อำนาจและพลังของมันที่สามารถทำลายลูกมะพร้าว และอิฐบล็อค นั่นก็แสดงให้เห็นว่า มันมีความแข็งแกร่งและพลังที่จะหยุดการโจมตี ได้ดี  และเรามีดีวีดีเกี่ยวกับการต่อสู้พร้อมที่จะให้คุณบรรเลงและได้รับแล้ววันนี้!!!!

        แค่เพียงติดต่อที่  http://bushido productions.com